Годишен наративен извештај за 2022 година

Погледнете го нашиот годишен наративен извештај за 2022 година. Годишен наративен извештај за 2022 година (1)

Read More
Компаративна анализа за пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари за периодот 2012 – 2022 година

Во изминатата деценија, Иницијативата за права на жените од Шуто Оризари заедно со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување има изработено десет истражувања, Карта со оцена од заедницата. Картата со оцена од заедницата претставува истражување со кое се испитува пристапот до услугите за репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари во период на […]

Read More
Системски предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права

Дискриминацијата, општествените стереотипи и стигмата се најчестите причини поради кои на маргинализираните групи, а особено на жените, им е отежнат пристапот до остварување на нивните права. Ромките од Општина Шуто Оризари секојдневно наидуваат на голем број пречки при остварување на правото на здравствена и социјална заштита, грижата за сопствено репродуктивно здравје и пристапот до услуги […]

Read More
Истражување за пристапот и функционалноста на системот за заштита на жените Ромки, жртви на родово базирано насилство и се

Дискриминација врз жените во нашето општество е резултат на традицијата, како и на општествените стереотипи и предрасуди за положбата на жената во општеството.Нееднаквите односи на моќ меѓу мажите и жените се последица од дискриминацијата врз жените, а со тоа се ограничува целосниот напредок на жените. Ромската популација во Република Северна Македонија сè уште е најранливото […]

Read More
Карта со оцена од заедницата за 2021 година

Картата со оцена од заедницата претставува истражување со кое десетта година по ред се испитува пристапот до услугите за репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари во период на бременост, за време на породување и во првите месеци од мајчинството, во услови на пандемија. Ромките од Шуто Оризари во 2021 година се соочија со тешкотии […]

Read More
Истражување: Искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Сакајќи да испитаат како новодонесената социјална реформа и владините мерки усвоени во услови на пандемијата со ковид-19 влијаеја врз квалитетот на живот на граѓаните, во 2021 година ХЕРА, Ромалитико – Институт за истражување и анализа на политики и Иницијативата за правата на жените од Шуто Оризари го спроведоа истражувањето „Истражување за искористеност на правата од социјална […]

Read More