Слушнете го интервјуто на Сенада и Азиза за 24 Вакти каде што ги презентираа последните наоди на истражувањата за компаративната анализа на пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари во период од 2012 до 2022 година, како и системските предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права каде што беа презентирани студиите на случај од работата на сервисот за правна заштита во општина Шуто Оризари.

Inicijativa bashi nijamija e dzuvlengere Shuto Orizari ikalgje duj publikacie bashi romani dzuvli