Годишен извештај за 2021 година на Иницијатива за правата на жените од Шуто Оризари

Пред Вас е годишниот извештај за 2021 година за сите наши активности. годишен наративен извештај за 2021 година

Read More
Компаративна анализа за пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари за периодот 2012 – 2022 година

Во изминатата деценија, Иницијативата за права на жените од Шуто Оризари заедно со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување има изработено десет истражувања, Карта со оцена од заедницата. Картата со оцена од заедницата претставува истражување со кое се испитува пристапот до услугите за репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари во период на […]

Read More