Во рамки на проектот: „Пристап до примарна здравствена заштита за жените Ромки и жените со попреченост за време и после Ковид-19“, во соработка со Хера- Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Инклузива и Полио Плус поддржан од НДИ одджавме фокус група со активисти од граѓанскиот сектор каде што ги презентиравме наодите од спроведеното истражување.
Беа дадени препораки во делот за унапредување на здравствените услуги како и справувањето со корупцијата!