Минати Проекти

Минати Проекти

Компаративна анализа за пристапот и услугите за сексуално и репродуктивно здравје на Ромките од Шуто Оризари за периодот 2012 – 2022 година

Во изминатата деценија, Иницијативата за права на жените од Шуто Оризари заедно со ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување има изработено десет истражувања, Карта со оцена од заедницата....

Прочитај повеќе...

Системски предизвици кај Ромките во остварување на здравствените и социјалните права

Дискриминацијата, општествените стереотипи и стигмата се најчестите причини поради кои на маргинализираните групи, а особено на жените, им е отежнат пристапот до остварување на нивните права. Ромките од Општина Шуто...

Прочитај повеќе...

Истражување за пристапот и функционалноста на системот за заштита на жените Ромки, жртви на родово базирано насилство и се

Дискриминација врз жените во нашето општество е резултат на традицијата, како и на општествените стереотипи и предрасуди за положбата на жената во општеството.Нееднаквите односи на моќ меѓу мажите и жените...

Прочитај повеќе...

Истражување: Искористеност на правата од социјална и детска заштита од страна на ромската заедница

Сакајќи да испитаат како новодонесената социјална реформа и владините мерки усвоени во услови на пандемијата со ковид-19 влијаеја врз квалитетот на живот на граѓаните, во 2021 година ХЕРА, Ромалитико –...

Прочитај повеќе...

За Нас

Здружение Иницијатива за правата на жени од Шуто Оризари делува во повеќе области и тоа: социјални права, здравствени права, дискриминација, сексуално-репродуктивни права, семејно и родово базирано насилство, повратници од странство.

Правото на здравје (видео)

Контакт

info@zenisutoorizari.org.mk

info@zenisutoorizari.org.mk

+389 70 308 743

+389 70 308 743

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Ул. Хаџи Јован Шишков бр.50

Иницијативата на жени од Шуто Оризари © Сите права се задржани 2022